Nové dotace z evropských zdrojů

Největší kotlíkové dotace se blíží téměř do všech krajů České republiky. Nově je možné dotaci kombinovat s programem Nová zelená úsporám. Operační program Životní prostředí se ve své 2. Prioritní ose zaměřuje právě na zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech. Předmětem podpory 2.1 je dotace na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech, o kterou mohou žádat fyzické osoby po vyhlášení výzvy daným krajským úřadem. Dotace zde může dosahovat až 85% z celkových způsobilých výdajů na projekt při maximální výši 150 tisíc korun.

dotacedotazypodporované krajecosmothermbrötje cosmosol

Máme pro vás kvalitní a úsporné výrobky, které splňují podmínky pro čerpání nových dotací. Operační program Životní prostředí (OPŽP) navazuje na dotace z minulých let a nabízí v letech 2014–2020 z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj téměř 2,637 miliardy EUR. Cílem operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí v České republice.

Nová zelená úsporám (NZÚ) pro rodinné domy opět startuje a výzva poběží až do roku 2021. Domácnosti si sáhnou až na 27 miliard korun! Zásadní novinkou dotací NZÚ je dlouhodobá kontinuální forma výzvy v rámci které je možné čerpat podporu pohodlněji a jednodušeji.